Contract

Als je ons lokaal reserveert, maken we een specifiek contract op voor verhuur met overnachting of verhuur voor dagactiviteit. Hieronder vindt je het huishoudelijk reglement voor overnachtingen door jeugdgroepen.

Huishoudelijk reglement - verhuur met overnachting

 1. Het lokaal wordt uitsluitend verhuurd aan jeugdvereningsgroepen met leden onder de 17 jaar, maximale groepsgrootte 50 personen. Verhuring aan uitsluitend leiding kan enkel ter voorbereiding van een kamp dat ook op onze locatie is gereserveerd.
 2. De huurprijs bedraagt € 4 per persoon per nacht, met een minumum van € 120 per nacht.
 3. De waarborg bedraagt respectievelijk € 150 of € 250 vanaf vier overnachtingen en zal na het weekend teruggestort worden tenzij er reden toe is deze in te houden.
 4. De waarborg bedraagt respectievelijk € 150 of € 250 vanaf vier overnachtingen en zal na het weekend teruggestort worden tenzij er reden toe is deze in te houden.
 5. Indien bij vertrek de lokalen en het terrein niet vrij zijn om 12u zal voor ieder lid van de groep een extra overnachting worden aangerekend.
 6. Het contract is definitief geldig na storting van de huursom en de waarborg op IBAN BE29 0013 3671 4964 van vzw Scouts Retie. Bij annulatie drie weken voor de datum van aankomst wordt de volledige som min € 25 teruggestort. Indien de annulatietermijn korter is, is de huursom verschuldigd.
 7. Enkel de benedenlokalen, met uitzondering van de berging zullen ter beschikking staan.
 8. Als er niemand in het lokaal aanwezig is, moeten de buitendeuren van het lokaal gesloten zijn. Het doorgeven van de sleutel(s) aan derden is verboden.
 9. Het is verboden te roken in de lokalen.
 10. Het is verboden binnen en buiten vuren te maken, met uitzondering van een klein vuur in een van de beschikbare vuurtonnen.
 11. Afval moet in de daartoe bestemde vuilzakken.
 12. Elecriciteit, gas, water en afval wordt door de huurder betaald. Op het einde van het weekend wordt het verbruik door een vertegenwoordiger van de verhurende vzw berekend en van de waarborg afgehouden.
 13. Het is verboden te storten op het terrein en de aanplanting te beschadigen. Er mogen geen putten worden gegraven op het terrein, of wijzigingen worden aangebracht aan het relief.
 14. Huisdieren worden onder geen beding toegelaten.
 15. De keukentoestellen kunnen gratis gebruikt worden. Wij beschikken over een ingerichte keuken. Schade wordt afgehouden van de waarborg. Kookgerief wordt door de huurder meegebracht.
 16. Misbruik van de brandblusapparaten en ontzegeling wordt bestraft met betaling van aankoopprijs van nieuwe eenheden.
 17. Vanaf 20.00u worden alleen nog rustige activiteiten gehouden, na 22.00u heerst er een ABSOLUTE rust in en rond de lokalen, en dit tot 7.00u 's ochtends. Heb respect voor de buren! Er mogen geen muziekinstallaties meegebracht en/of gebruikt worden. Bij niet naleving van de nachtrust kan de huurovereenkomst eenzijdig door de verhuurder opgeschort worden, zonder enige schadevergoeding.
 18. Het is verboden op het grondgebied van de buren te komen (vb over het Neteriviertje).
 19. De lokalen worden achtergelaten in dezelfde staat als waarin de groep ze heeft gekregen. Borstels en kuisgerief zijn aanwezig.
 20. Indien de waarborg niet volstaat om de gemaakte schade te vergoeden, worden bijkomende kosten ten laste gelegd van de huurder, deze zal deze kosten moeten betalen.
 21. vzw Scouts Retie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, brand en diefstal tijdens de verhuurperiode.
 22. Onverminderd art. 1722 van het burgerlijk wetboek zien de huurder alsmede zijn verzekeraars af van elk verhaal dat zij bij voorkomend schadegeval kunnen uitoefenen tegen de verhuurder, zijn organen, een aangestelde of tegen familieleden van deze personen die tot het gebouw en het terrein zijn toegelaten. Bij verzuim van deze mededelingsplicht zal de in gebreke gebleven partij de andere partij vrijwaren die uit het verzuim zou kunnen voortspruiten. Tevens zal de huurder vrijwaren voor alle aanspraken van welke derde ook.
 23. Alle bepalingen van het huishoudreglement moeten worden nageleefd.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande bepalingen:

Vereniging:

Naam huurder:

Handtekening:              Datum: